...شنیده ام که...


شنیده ام که قرار است جمعه برگردی

                                کدام جمعه ؟؟؟؟نمی شد اشاره می کردی؟

تمام کوچه هوادار انتظارم شد

                                        درخت مانده کنارم برای همدردی

چه عاشقم که هنوز از توشعر می گویم

                                   تویی که دوری و دیوانه وار خونسردی!...

عزیز روز و شب ام! ای تمام شعر و جنون!

                                      ببین به روز غزل هایم چه آوردی؟...